Големинов & Големинов

Практика:

Международно Бизнес Право

Инвестиционни Проекти

Дигитална Икономика

Търговско Право

Големинов & Големинов

Основана 1992

Главен офис в София, България

ФИРМЕН ПРОФИЛ:
Фирмата предлага широк кръг правни услуги. Фирмата представлява както национални, така и чуждестранни клиенти. Служителите на фирмата владеят чужди езици.

ЕЗИЦИ:
български, английски, руски, немски, френски, италиански.

ПРАКТИКА:
Международно бизнес право; Инвестиционни проекти; Информационни и комуникационни технологии; Електронен бизнес и електронна администрация; Интелектуална собственост; Търговско право; Фирмено право, Сливания и Придобивания, Приватизация, Концесии; Финансово, Данъчно, Банково и Застрахователно право; Недвижими имоти; Гражданско право; Арбитраж и Съдебно производство.

СЕКТОРИ:
Г&Г е частна правна фирма, специализирана в организиране и управление на проекти в областта на цифрова икономика и управление, иновации, изследователска и развойна дейност, транспорт, околна среда, енергия, образование и обучение, туризъм, културни и творчески индустрии, финансиране на МСП. Г&Г подпомага съчетаване на проекти и източници на финансиране, основаване на публично-частни партньорства, смесени дружества, сливания и придобивания. Г&Г работи по проекти, търсещи и получили финансиране от публични и частни средства, банкови заеми, субсидии и грантове от международни програми, програми на ЕС, частни фондове и др. Г&Г предлага широк кръг от услуги във взаимодействие със свои партньори от страната и чужбина. Бизнес концепцията на Г&Г е основана на ранно включване в организирането на проекта, осигуряване на иновативни и с добавена стойност решения и пълен кръг от услуги - от индивидуално консултиране до управление и изпълнение на комплексни проекти.

Свържете се с нас